Judiska Hemmets policy för
personuppgifter, dataskyddspolicy

För oss, på Föreningen Judiska Hemmet, är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter och det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR, General Data Protection Regulation, är EU-förordningen som, tillsammans med den svenska Dataskyddslagen, utgör grunden för hur personuppgifter ska behandlas i Sverige.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierbar fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Judiska Hemmet, org.nr 802206-0011, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Hemmet och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför. Hemmet samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss. Det kan exempelvis ske när du ansöker om boende, ansöker om arbete hos oss, blir medlem i Föreningen eller vid andra förfrågningar. Hemmet kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis kommuner och landsting, andra myndigheter och offentliga källor.

Hemmet behandlar dina personuppgifter som kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, ID-nummer, bankuppgifter, CV, personligt brev, hälsouppgifter och/eller annan information som du lämnat till Hemmet eller som i övrigt är nödvändig för att Hemmet.
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Hemmet för bland annat följande ändamål:

  • För att kontakta dig.
  • För att fullgöra våra åtaganden och service i övrigt gentemot dig.
  • För att ge dig vård.
  • För att hantera och administrera arbetsansökningar och din anställning på Judiska Hemmet.
  • För att använda som underlag vid fakturering och bokföring.
  • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen, patientdatalagen och arbetsrättsliga lagar.
  • För att med bild dokumentera och vid tillfälle användas i marknadsföringssammanhang.

Rättslig grund

Hemmet har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av våra åtagande mot dig om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse eller om Hemmet behöver behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Hur länge sparar vi dina personuppgifter. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med. Personuppgifterna kan lämnas ut till myndigheter, serviceföretag som är Hemmets personuppgiftsbiträden, vid lagkrav och till offentliga aktörer som Hemmet samarbetar med såsom kommuner och landsting. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredjeland.

Rättigheter

Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar i form av ett utdrag (s.k. registerutdrag). Du kan också begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Hemmet kan inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Har du frågor

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos Föreningen Judiska Hemmet är du välkommen att kontakta oss: Föreningen Judiska Hemmet, 802006-0011, Lödösevägen 9, 121 48 Johanneshov. Telefonnummer 08-600 72 30.

Beställ blad i Minnenas Träd